Etikk og kunstig intelligens

I dette blogginnlegget skal jeg skrive et kort referat fra vår tredje forelesning som handlet om kunstig intelligens. Deretter skal jeg presentere en artikkel funnet på nettet som handler om kunstig intelligens. Til slutt skal jeg begrunne hvorfor jeg valgte å skrive om artikkelen.

I vår tredje forelesning har vi lært om det spennende temaet «kunstig intelligens». Vi lærte først om fenomenet «roboter» f.eks. at Baxter er navnet på den første roboten som ble laget uten å måtte programmere hver eneste oppgave. Baxter kan sies å være starten på utviklingen av kunstig intelligens. Videre i utviklingen kan vi finne eksempler på kunstig intelligens i operasjonsstuer hvor roboter hjelper til på operasjoner, i private hjem kan roboter lage mat, gatekjøkken styrt alene av kunstig intelligens. Sparebank1 Stavanger mener at en robot kan erstatte hele 40 ansatte i banken. Kunstig intelligens kan beskrives som «maskiner som lærer». Kan en skille mellom å prate med en robot og et menneske? Det kan en få svar på ved å gjøre noe som heter «touring test». Testen går ut på at person C prater med A og B, hvor A er en datamaskin og B er et menneske. Person C vet ikke hvem som er menneske eller datamaskin, dermed blir oppgaven å finne ut hvem som er hvem gjennom å stille spørsmål og kommunisere. For å bestå touring testen vil datamaskinen være såpass utviklet at person C ikke klarer å skille mellom hvem som er menneske eller datamaskin.

Ifølge Howard Gardner professor ved Harvard finnes det mange forskjellige intelligenser han utmerket seg 8 forskjellige:

  • Relasjoner – forså mennesker
  • Selvinnsikt – Forstå seg selv
  • Bodysmart – Kroppslig
  • Bildesmart – Visuell
  • Musikalsk
  • Ordsmart – Språklig
  • Logisk/matematisk
  • Naturalistisk – Forstå natur

Men hva er viktig når man skal trene en datamaskin, og hvordan gjør man det? I forelesningen lærte vi om hvordan en datamaskin lærer seg å gjenkjenne data. Ved å gi datamaskinen visuell informasjon f.eks. gjennom bilder, kan den sammenligne informasjonen og kalkulere det mest sannsynlige utfallet. Eksempel: Kunstig intelligens ble trent på en medisinsk-maskin ved at maskinen fikk visuell informasjon i form av bilder av føflekker, dermed kunne maskinen brukes til å utrede om pasienter hadde hudkreft eller ikke. Resultatene var så og si like bra som mennesker med medisinsk utdanning.

En artikkel funnet på telenor.no handler om kunstig intelligens og menneskelig etikk. Du kan finne artikkelen her.
Etiske dilemmaer i praksis er et av punktene artikkelen tar for seg. Når man trener opp en kunstig intelligent maskin legger man gjerne inn historisk data, denne informasjonen inneholder skjevheter, dermed må utviklere av kunstig intelligens være varsom dersom de velger å redusere eller fjerne slike datasett. Derimot må man også være forsiktig med hva slags datasett man legger inn i slike systemer. Eksempelet nedenfor viser hva som kan skje om man ikke er varsom med slike metoder.

Rettsvesenet i USA tok i bruk kunstig intelligens (heretter KI) for å opprette risikoprofiler av domfelte, et prosjekt for å vurdere gjentakelsesfare. De historiske dataene og de skjulte algoritmene skapte sosiale ulikheter. Svarte menn ble blant annet vurdert urettferdig strengt, begrunnelsen for dette var at dataene baserte seg på et system sårbart for rasediskriminering. Det vil være svært viktig å ta hensyn til svakheter i datasystemer, spesielt i tilfeller hvor KI er brukt til å forutsi oppførsel, og kan bli brukt til å begrense friheten til mennesker. Det er derimot systemer som skal hindre at slike tilfeller skjer. GDPR (Global Data Protection Regulation) inneholder en klausul som forhindrer automatisert saksbehandling på områder som får konsekvenser for mennesker. En person med risikabel kjørestil vil eventuelt bli krevd høyere premie av forsikringsselskap, en kan derimot ikke nekte personen førerkort.

Hva gjør myndighetene for å beskytte personvern og forebygge etiske dilemmaer? Norske innbyggere har mye tillit til myndighetene, og stoler på at deres rettigheter blir ivaretatt. Tilsyn og interesseorganisasjoner har spilt en viktig rolle for tilliten en har bygd. I en rapport gjort av datatilsynet hvor de gir sine anbefalinger til myndigheten om KI og personvern, skriver de at bruken av KI bør brukes med høy bevissthet rundt etikk og personverns-konsekvensene. Datatilsynet påpeker at det vil være viktig med midler til forskning som sikrer at KI håndterer personvernsopplysningene i takt med personvernregelverket. Nødvendig kompetanse for regulering vil være viktig for tilsynsmyndighetene, lovgivningen må også følge teknologisk utvikling.

I artikkelen skriver Nordea at KI har stort potensiale for verdiskapning i Norge. De påpeker potensial for bedre og mer persontilpassede tjenester. Avslutningsvis skriver Nordea at Norge som nasjon trenger å utvikle mer kompetanse på KI men at dette må gjøres innenfor lovens rammer, og med etiske betraktninger som fundament.

Hvorfor valgte jeg artikkelen » Kunstig intelligens og menneskelig etikk»?
Etikk og personvern er et spennende temaer som er veldig viktig for at vi skal føle oss fri. Det er godt å vite at våre privatliv er beskyttet av lover. Vi vet at KI er kommet for å bli, og at det blir mer og mer av det. Derfor er det viktig å tenke langsiktig for å beskytte samfunnet mot brudd på personvernloven og uetiske bruk av informasjon/data. Diskriminering og overvåkning er bekymringer som må settes høyt ved utviklingen av KI. Det er avgjørende at man spør de viktige spørsmålene i utvikling at kunstig intelligens og at en er forsiktig med hva slags informasjon/data en legger i systemet.

Nå har jeg sett på en oppsummering av den tredje forelesningen som handlet om kunstig intelligens, en artikkel om kunstig intelligens og etikk, og skrevet en begrunnelse for hvorfor jeg valgte å skrive om artikkelen»Kunstig intelligens og menneskelig etikk». Et spennende tema jeg ser fram til å lære mer om.

Litteraturliste:

https://www.telenor.no/om/teknologi-norge/kunstig-intelligens-menneskelig-etikk.jsp

Bilder:
https://pixabay.com/no/photos/web-nettverk-teknologi-utvikler-3963945/


Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *