Bedriftens interessenter

Hva er interessenter?

En bedrifts interessenter er personer eller grupper som har interesse av og som er berørt av bedriften og dens virksomhet. Ifølge lederkilden.no beskrives en interessent som «En som deltar i, eller har interesser i, et foretak. Eks: Eiere, ledelse, arbeidstakere, samfunnet, lånekreditorer, kunder, konkurrenter og leverandører. De ulike interessentene stiller gjerne ulike krav til bedriften. Eierne er bl.a. interessert i høy avkastning av den kapitalen de har investert i bedriften, de ansatte er interessert i høye arbeidsvederlag, sikre arbeidsplasser, meningsfylt arbeid, prestisje osv. For at en bedrift skal bestå, må det være en viss balanse mellom innsats og belønning for de ulike interessegruppene. Det er derfor rimelig å anta at en bedrift har flere mål, og at den målstrukturen man kommer fram til, vil være et kompromiss.».


Hvilke interessenter er viktigst for virksomheten?

Det kan være veldig vanlig å tenke seg at de viktigste interessene for en bedrift er kundene, det er jo de som kjøper produktene og får bedriften til å tjene penger. Men det er andre interessenter som er minst like viktige. Vi kan skille mellom interne og eksterne interessenter. De interne vil være de som jobber innad i bedriften, som arbeidstakere, ledelsesteam, styremedlemmer og investorer. Eksterne interessenter er ikke aktivt involvert i de daglige aktivitetene, og berører derfor bedriften indirekte. Det vil være kunder, leverandører, og kreditorer.
Ifølge businessemt.com er de viktigste interessentene de som tar de viktige beslutningene «Du ser vanligvis viktige interessenter som sitter på planleggingsmøter. Når en viktig beslutning må gjøres, vil de enten ringe inn eller dukke opp i konferanserommet. Hvis en krise kommer opp, er de de som oppfordrer til å bestemme hvordan man skal håndtere situasjonen best.»

Hvilke er mest vesentlig rundt bærekraft?

I en artikkel fra Magma.no skriver de at «utfallet for samfunn og miljø kan være det samme, men forskning tilsier at interessenter likevel kan vurdere de to handlingene ulikt, ut fra hvorvidt motivet tolkes som mer eller mindre selvinteressert». De skriver dermed at fra et økonomisk og etisk perspektiv er det viktig å være klar over hvordan viktige interessenter oppfatter utformingen av bærekraftige forretningsmodeller.

I artikkelen skriver de også at eksternt press viser bærekrafts arbeid fra en annen side. At bedrifter og andre interessenter er en viktig grunn for at bedrifter arbeider med bærekraft, for at viktige interessenter presser dem til å gjøre det.
Det vil være viktig for bedrifter å opprettholde bærekrafts arbeid for at «historien om bedriften» skal være av nøkkel-interessentenes tillit.

Kilder :

https://www.lederkilden.no/ordliste/interessent https://no.businessemt.com/69-info-8397448-key-stakeholders-organizationl-51093

https://no.businessemt.com/69-info-8397448-key-stakeholders-organizationl-51093

https://www.magma.no/barekraftige-forretningsmodeller?tid=213203

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *